Kişisel Verileri İşleme Politikamız

ALİ ÖNAL (ÖNALLAR GIDA PAZARI) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ALİ ÖNAL (ÖNALLAR GIDA PAZARI) tarafından hazırlanmıştır

Kişisel verilerin işlenme amaçları ;

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

1)     Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

2)     Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

3)     Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması (Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi, işyerine giriş çıkış bilgisi ve görüntüsü kayıtları, kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız),

4)     İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

5)     İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

6)     Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi (Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama, Çalışan sözleşme süreci yönetimi, Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması, Kan grubu listelerinin tutulması, Adli Sicil Kaydı, Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi, Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi, Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,

7)     Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve / veya,

8)     Şirketimizin düzenlediği organizasyonlara katılım sağlanması,

9)     Çalışan adayının niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, Gerektiği takdirde, Çalışan adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak, Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek, uygun olabilecek diğer bağlantılı şirketlerimize yönlendirme yapmak,

10)  Şirketimiz Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası (Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi, internet log kayıtlarının tutulması)

 amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

1)   Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

2)   Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

3)   Belirtilen amaçlar kapsamda iş ortaklıkları, yüklenici şirketler, tedarikçiler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

4)   Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına aktarılması;

ALİ ÖNAL (ÖNALLAR GIDA PAZARI) tarafından kişisel verileriniz, KVKK’ nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri;

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla; çalışan beyanları, kartvizit, kariyer siteleri, erp yazılımı, insan kaynakları sistemi ve yazılımı, formlar, tedarikçiler, loglama, e- posta ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla ve ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, iş ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’ nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız;

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

1)     Kişisel veri olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)     Kişisel veri olarak işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

6)     Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7)     Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, “Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ıslak imzalı bir nüshasını, ALİ ÖNAL (ÖNALLAR GIDA PAZARI) adına Saraylar Mah. Yağ Hali  No:17 Merkezefendi / DENİZLİ iletişim adreslerine şahsen veya posta / kargo vasıtasıyla ileterek kullanabilirler.